od nazempline.sk 27.6.2017 o 13:20

Rekonštrukcia zimného štadióna

Celková rekonštrukcia zimného štadióna si vyžiada približne dva milióny eur, pričom 1 milión eur dostalo Mesto Michalovce z Úradu vlády SR. Mesto sa uchádza aj o dotáciu z Ministerstva financií SR vo výške 300 tis. eur a na dofinancovanie prác, ktoré boli plánované pôvodne v zmysle zmluvy o dielo, je potrebných ešte 658 tis. eur vlastných zdrojov.Rekonštrukciu mesto pripravuje už od roku 2014, kedy sa uskutočnilo verejné obstarávanie na jeho modernizáciu. Za ten čas došlo k zmenám na technickom stave jednotlivých stavebných konštrukcií a zariadení, poškodeniu omietok, stropov a sadrokartónových podhľadov. Pri realizácií sa zistili chybné rozvody vody a kanalizácie. Vplyvom zatekania nástupných terás, ktoré sú bez zastrešenia, došlo k značnému poškodeniu obvodového muriva a fasád, preto je nevyhnutné urobiť novú fasádu aj na I. nadzemnom podlaží.Na nástupnom schodisku na tribúnu „B“ a na terase, je z hľadiska bezpečnosti potrebné zrealizovať nové zábradlie. Ide o vynútené a nepredvídané práce, ktoré si vyžiadajú cca 250 tis. eur.V pôvodnom pláne rekonštrukcie sa neuvažovalo s obnovou elektroinštalácie v celom objekte. Nakoľko je však technický stav ELI rozvodov nevyhovujúci a tieto rozvody budú následne pri rekonštrukčných prácach zakryté, je potrebné spraviť nové rozvody elektroinštalácie. Z technického ale aj estetického hľadiska je potrebné urobiť aj nový náter podstrešných konštrukcií, ktoré neboli obnovené od čias dostavby štadióna. Všetky tieto práce budú predmetom nového verejného obstarávania, s predpokladanou hodnotou 254 tis. eur.Modernizáciu mesto predpokladá prefinancovať z vlastných zdrojov vo výške 1 162 tisíc eur, k čomu mestské zastupiteľstvo schválilo využitie návratných zdrojov financovania vo forme úveru v celkovej výške 850 000 eur.A čo už je urobené?
V tomto období sú už zrealizované búracie práce v sociálnych zariadeniach na tribúne „A“ a „B“, ktoré sú určené pre verejnosť. Opravili a namaľovali sa stropy v komunikačných priestoroch na tribúne „B“. Taktiež sú zdemontované sedadlá na obidvoch tribúnach a odstránený je aj obvodový plášť. V súčasnosti prebieha príprava pre nátery oceľových konštrukcií.
V najbližších dňoch by mali pokračovať búracie práce, montáž oceľovej konštrukcie pre podhľady v hygienických zariadeniach. Opravujú sa stupne pre sedadlá a strecha nad hracou plochou. Na podstrešnú oceľovú konštrukciu a debnenia je aplikovaný náter.
Informovala Ing. Iveta Palečková, hovorkyňa MsÚ Michalovce


Komentáre