od nazempline.sk 16.12.2016 o 11:00

Zmeny v exekúciách

BRATISLAVA – 16.12.2016: Nové pravidlá od januára zefektívnia výkon daňovej exekúcie. Správca dane už nemusí odsúhlasovať príkaz na splácanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke. Okrem zmien pri exekúcii z účtu priniesla novela aj zmeny v záložnom práve. ktorých cieľom je odstrániť pochybnosti pri zriadení záložného práva.


FOTO: ilustračné
ZDROJ: internet

Menej administratívy a rýchlejšie konanie. Aj to prinesú pravidlá pre exekúcie. (Doteraz daňový dlžník dal príkaz banke aby poukázala daňovému úradu finančné prostriedky uvedené v rozhodnutí. ktoré boli zablokované. K tomuto úkonu bol potrebný súhlas daňového úradu na osobitnom tlačive.)

Novela zákona preto sa od 1.1.2017:
- vypúšťa vydávanie súhlasu správcu dane. Teda po novom na základe príkazu daňového dlžníka poskytovatelia platobných služieb zo zablokovaných peňažných prostriedkov poukážu na účet správcu dane, ktorý je uvedený v rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania, peňažné prostriedky vo výške vymáhaného daňového nedoplatku alebo jeho časti.
- Ďalšia zmena sa týka možnosti elektronického doručovania rozhodnutí správcu dane pri spôsobe daňovej exekúcie z účtu daňového dlžníka. Na zefektívnenie výkonu daňovej exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke umožňuje zákon zaviesť medzi finančnou správou a bankami elektronickú komunikáciu. Jej podmienky budú upravené v dohode, ktorú uzatvorí Finančné riaditeľstvo SR so Slovenskou bankovou asociáciou združujúcou všetky banky.

ZMENY V ZÁLOŽNOM PRÁVE
Zriadenie záložného práva patrí k účinným nástrojom zabezpečenia daňového nedoplatku. Daňový úrad môže zriadiť záložné právo napr. na auto podnikateľa. Ak podnikateľ nezaplatí daň, daňový úrad záložné právo vykoná – speňaží automobil na dražbe a výťažkom z dražby vyrovná daňový nedoplatok resp. jeho časť.
Doteraz: Záložné právo je možné zriadiť aj na zabezpečenie istej daňovej pohľadávky, ktorá vznikne v budúcnosti, ak má správca dane (napr. daňový úrad) odôvodnenú obavu, že nesplatná alebo nevyrubená daň nebude uhradená. Daňová pohľadávka z pohľadu správcu dane je daňovým záväzkom daňového subjektu.
Po novele: Slovo „istej“ spôsobovalo v praxi interpretačné rozdiely, preto sa od roku 2017 zo zákona vypúšťa.
Informovala Mgr. Patrícia Macíková, hovorca finančnej správy


Komentáre