od nazempline.sk 3.4.2015 o 11:10

Michalovčan, páter Konštanc Miroslav Adam o Veľkej noci

Zeleným štvrtkom sa začalo veľkonočné trojdnie. Dnes na Veľký piatok sa budú konať v kostoloch obrady bez svätej omše. Kristus zomiera na dreve kríža za hriechy celého sveta. Veriaci ticho meditujú v modlitbe nad jeho hrobom. V ňom je uložený až do tretieho dňa – Bielej soboty, kedy slávne vstáva z mŕtvych.Kresťania na celom svete každoročné začínajú oslavy Veľkej Noci na Kvetnú nedeľu, ktorou sa začína Veľký týždeň. Na Kvetnú nedeľu sa koná spomienka na Ježišov vstup do Jeruzalema.Páter Konštanc Miroslav Adam vysvetlil, „centrom Veľkého týždňa je veľkonočné trojdnie Kristovho umučenia a zmŕtvychvstania a začína večernou svätou omšou vo štvrtok Pánovej večere. Jeho stredom je veľkonočná vigília v sobotu večer a končí sa vešperami veľkonočnej nedele, Nedele Kristovho zmŕtvychvstania.“

Posledná večera

Na Zelený štvrtok slávia veriaci kresťania Pánovu večeru. „Dnešný večer si pripomíname ustanovenie najsvätejšej sviatosti Eucharistie, sviatosti kňazstva a takisto Ježišov príkaz, aby sa jeho nasledovníci bratsky milovali. Sú to tri veľké Ježišove dary, prepojene medzi sebou, a ktoré sa sústreďujú v Eucharistii,“ informoval páter Adam.Po odspievaní oslavnej piesni „Sláva Bohu na výsostiach“ sa odmlčia zvony do veľkonočnej vigílie – Bielej soboty.

„Večerná omša na pamiatku Poslednej večere na Zelený štvrtok, chce kresťanom povedať, ako treba žiť a kde je počiatok života. Pravý život podľa Evanjelia spočíva v tom, že sa dokážeme skloniť k svojim bratom a sestrám, počnúc od najslabších,“ priblížil páter Adam.

Stíšenie sa

Dnes na Veľký piatok kresťania rozjímajú o umučení a smrti svojho Pána. Uctievajú kríž a prosia za spásu celého sveta. Páter Adam poznamenal „Cirkev v tento deň neslávi Eucharistiu. Je to deň pokánia. Každý veriaci sa má zdržať mäsitého pokrmu a zachovať post. Vzťahuje sa to na všetkých katolíkov, ktorí sú starší než 18 rokov a mladší ako 60. Pôst tiež znamená stíšenie sa, utiahnutie do samoty a mlčania a vyhýbať sa hlučnej hudbe.“Páter Adam ďalej dodal, „na Veľký piatok si kresťania pripomínajú, že Ježiš Kristus vykúpil ľudstvo svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Uskutočnil to tak veľkodušne a mocne, že to ani lepšie nešlo. Boh vykúpil človeka láskou.“

Zmŕtvychvstanie


Počas vigílie Bielej soboty Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a hĺbavo premýšľa o Ježišovom utrpení, smrti a taktiež o zostúpení k zosnulým. V modlitbách a pôste očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie. Na Bielu sobotu sa neslávi obeta omše. Páter Adam uviedol, „obradmi veľkonočnej vigílie si Cirkev pripomína svätú noc, v ktorú Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. 

Celá slávnosť vigílie sa koná v noci. Nemá sa začať pred súmrakom a má skončiť pred svitaním nedeľného dňa.“
Táto noc je pre nás istým bdením a očakávaním nášho Pána, jeho slávne zmŕtvychvstanie. V túto vigíliu sa slávne opäť rozozvučia zvony a zaznie víťazné Aleluja. Ježiš Kristus svojím zmŕtvychvstaním priniesol svetu Božiu lásku, ktorou neustále až na veky bude zahŕňať celé ľudstvo, celý svet a tú treba prijať s úctou a pokorou.Komentáre