od nazempline.sk 11.7.2013 o 08:50

Slávnostné otvorenie zrenovovaného kaštieľa v Snine

Víkendové sviatočné dni sa v Snine niesli v znamení osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda, 696. výročie prvej písomnej zmienky o meste Snina, ale najmä slávnostného otvorenia práve zrekonštruovaného historického kaštieľa.Vo štvrtok 4. júla 2013 v popoludňajších hodinách sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva už v reprezentačných priestoroch kaštieľa. Zároveň bola predstavená história kaštieľa (prezentoval Ing. Miroslav Buraľ), ale aj monografia o meste Snina (predstavoval Ing. Jozef Makariv).Publikácia, ktorú mesto vydalo v spolupráci s Domom Matice slovenskej na takmer 400 stranách, predstavuje mesto od jeho najstarších čias.Pri príležitosti slávnostného mestského zastupiteľstva primátor mesta ocenil pamätnými listami poslancov terajšieho volebného obdobia, ale aj poslancov v období 2006-2010 a ďakovné listy odovzdal prednostke úradu, Ing. Jane Rosičovej za spoluprácu pri realizácii projektu zrekonštruovaného kaštieľa, Ing. Lýdii Gičovej, vedúcej oddelenia výstavby, územného plánovania, ŽP a SP za prínos pri rekonštrukcii kaštieľa, Ing. Milade Dunajovej, stavebný dozor, za prínos pri rekonštrukcii kaštieľa.Prekvapením odovzdávania pamätných a ďakovných listov bol aj pre primátora mesta, ktorému ďakovný list nielen za projekt rekonštrukcie kaštieľa, ale aj za celkový prínos pre mesto Snina, odovzdala zástupkyňa primátora mesta a poslankyňa MsZ v Snine, Mgr. Ľubov Reháková.V piatok 5. júla 2013 napoludnie sa na nádvorí kaštieľa uskutočnil akt otvorenia zrenovovaného kaštieľa, a to ekumenickou bohoslužbou. Po jej skončení a posvätení kaštieľa priamy potomok vtedajších vlastníkov kaštieľa a zároveň čestný občan mesta Snina, Dušan Roll, odovzdal symbolický kľúč primátorovi mesta, Štefanovi Milovčíkovi.Dušan Roll vo svojom prejave neskrýval dojatie, ktorým sa Sninčanom prihovoril slovami „Rodičia nás chránili pred naším grófskym pôvodom tým, že nám mnohé skutočnosti zatajili. Až v deväťdesiatych rokoch som sa dozvedel o kaštieli, prešiel som sa po jeho sálach. Po porade s rodinou sme sa nárokov vzdali. Našou požiadavkou bolo, aby patril mestu.  Neveril som, že sa tento zázrak udeje, lebo jeho dnešná podoba je zázrakom. Pre Sninu je to obrovský dar – pre jej duchovnú, kultúrnu  i spoločenskú potrebu“. Verí, že kaštieľ bude slúžiť nielen pre dospelých, ale aj pre deti a mládež, ktorí ho isto budú navštevovať v priestoroch knižnice.Primátor za mesto prisľúbil: „Mesto a teda my všetci sa stávame natrvalo jeho vlastníkmi. Tento kľúč už neodovzdáme nikdy nikomu.“V popoludňajších hodinách pokračoval kultúrny program, ktorý vo večerných hodinách zavŕšil vystúpením Zuzany Smatanovej.Návštevníci mali možnosť vidieť vystúpenia nielen folklórnych súborov, ale aj ako sa kedysi bojovalo. Ukážky predviedli členovia skupiny historického šermu Vikomt. Všetky dvere kaštieľa boli otvorené. Napr. v knižnici si deti mohli poskladať puzzle s motívom kaštieľa, na nádvorí kaštieľa mali možnosť vidieť aj ľudové remeslá a pod.História kaštieľa:
1780 – začiatok výstavby murovaného kaštieľa grófkou Teréziou Vandernathovou
1788 – podnikateľ Jozef Rholl vzal od Henrika Vandernatha do zálohu Sninu
1800 – J. Rholl dokončil výstavbu kaštieľa
1850 – vlastníčkou kaštieľa sa stala Klára Csákyová, vnučka J. Rholla
1911 – kaštieľ a celý veľkostatok v Sine odkúpil gróf Jozef Degenfeld z Debrecína
1917 – kaštieľ predaný Zemplínskemu lesnému hospodárstvu v Ružomberku
1948 – 1993 – užívateľom kaštieľa sa stala Stredná ruská škola, Stredná všeobecno-vzdelávacia škola s ukrajinským vyučovacím jazykom, Stredné odborné učilište poľnohospodárske
1995 – 2009 – vlastníkom je Michal Merga
2009 – vlastníkom sa stáva mesto Snina
2012 – 2013 – komplexná rekonštrukcia kaštieľa. Historická pamiatka obnovená z prostriedkov EÚ za cca 1,6 mil. Eur.

Zuzana Krupa, hovorkyňa MsÚ


Komentáre